LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 31/07 2017
Så va det sauan då

Ill.foto: Ålreite dyr, men ikkje så velkommen midt i bygda


Klage på saua som trekke ned i bygda og som oppfattes som ei plaga for folk som bor der e et tilbakevendanes problem.
Fra Sollia e det nok en gang kommet henvendele til kommunen om problemet.

Der e flg svar sendt ut fra kommunen:

- Vi har forståelse for den problematikken du tar opp med kommunen. Konflikten er vel kjent.
Det er ikke noe lettvint svar på hvem som har rett og plikt til hva i saker som dette. Lovverket som omhandler naboer, gjerder, beiterett, vokterplikt mv. er komplisert. Ofte må problematikken som oppstår i områder der mye av jordbruket er lagt ned, og andre lignende tilfeller, løses gjennom jordskifteretten da det ikke er kommunen som forvalter lovverket.
Staten gått inn med ordninger gjennom en forskrift for å støtte tiltak for å løse beitekonflikter gjennom investeringstiltak i beiteområder. Se: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206

Tranøy kommune har gjort flere forsøk på å få til et fungerende sperregjerde mot utmark i Sollia for å hindre at sauer kommer ned i bygda.
Siste gang, i 2016, hadde 4 grunneiere en løsning klar, men Fylkesmannen sto klart til å behandle en søknad som vi vet ville bli prioritert om Sør-Senja reinbeitedistrikt hadde godkjent gjerdet som ble skissert. Det ville de ikke.
Rune Eriksen har de siste årene vært kontaktperson i Sollia etter at han sa seg villig til å jobbe med saken. I følge han ble det gjort en ny henvendelse til reinbeitedistriktet i år, men denne førte heller ikke fram.

Et gjerde mellom innmark og utmark vil, slik vi ser det, ikke berøres av rein. Vi har skissert hvordan dette kan gjøres for Rune Eriksen, men vi vet ikke om han har luftet løsningen for bygdas grunneiere. Du må ikke se på forslaget som noe endelig, bare som et eksempel på hvordan det kan gjøres.
Ved hnn, kl 10:48