LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 28/04 2018
Nye oppdrettslokaliteter rundt Stonglandshalvøya på Senja?


- Vi har sett det så mange ganger før:
Når storkapital utenfra banker på døra og lover noen arbeidsplasser og grønne skoger, logrer blåøyde distriktspolitikere med halen. Slik klarte Røkke å stjele trålkvotene fra Finnmark og Vesterålen. Ingøysamfunnet i Finnmark ligger nede med brukket rygg etter at oppdrettskapital fikk overta fiskebruket der for å legge det ned. De lokale fjordfiskerne i Kvænangen ble fortrengt av oppdrettsselskapene til Jon Fredriksen. Kystfiskere er fordrevet fra sine hevdvunnede fiskefelt mange steder.

I Tranøy kommune planlegges det nå å la oppdrettsselskaper og storkapital utenfra få lov å beslaglegge og forurense det siste uberørte området rundt Stonglandshalvøya. Lokale interesser som har lagt ned masse tid penger og innsats for å bygge opp virksomhet innen turisme og fiskeri skal altså nedprioriteres. Historien gjentar seg slik beskrevet ovenfor, atter en gang.

På Stonglandet har innbyggerne klort seg fast med veldig få fordeler ellers og med veier som går i oppløsning deler av året. Hvis naturen og havet rundt skal raseres som planlagt blir det lite igjen av livskvaliteten ved å bo her. Dette er også et meget populært og kjært hytteområde for veldig mange.

Begge de foreslåtte lokalitetene ligger inntil vernede områder, både i Stongodden og Lekangsøya natur reservat. Gårdskjæret med sitt hekkeområde for både måse og terne må ses i sammenheng med Lekangsøya naturreservat. Dette vil være inne i eller på grensen til den ene lokaliteten.

Området Lekangen-Stangnes-Lemmingvær er det siste omrdet rundt Stonglandshalvøya som ikke ødelagt av oppdrettsforurensning. De andre områdeden fra Lekangsund og nordover er påført og blir nå påført skader for lang lang tid fremover. Hølla, som utgjør området mellom Bollholmen og svartnesset var tidligere en viktig fiskeplass både for hyse, sei, uer og torsk. Denne er nå helt død, med sannsynligvis et tykt lag av slam på bunnen. Har Ikke klart å påvise fisk der ennå selv om det er mange mange år siden det var oppdrett der. En ser aldri lengre båter som fisker i dette området.

De foreslåtte lokalitetene ligger midt i de siste områdene rundt Stonglandet med bærekraftig stamme av uer (rødlistet). Det er i tillegg en egen liten og sårbar stamme med sjelden storuer ( også kalt Andenes uer) i området. Posisjonen for denne blir holdt hemmelig av de som kjenner den av frykt for at det skal bli for stor beskatning. Dette er også et meget viktig gyte og oppvekstområde for kysttorsk, som også er truet.

Stonglandet som er omkranset med grunne sandbunner, er et viktig oppvekstområde for Kveite. Det er det som gjør de lokale turistfiskebedriftene så populære. Området er også mye benyttet av turistfiskere fra anlegg på andre siden av fjorden, Engenes, Dyrøy og liketil fra Lavangen og Sørreisa.

Tranøy kommune bruker vistnok i argumentasjonen at områdene ikke har vært brukt av fiskere de siste 2-3 år, og derfor kan overlates til oppdrettsselskapene. Dette er en sannhet med store modifikasjoner, da det er kun de største båtene med AIS sporing som blir registrert.

Her skal det altså legges til grunn hva området har vært brukt til tidligere. Ved en utbygging på land ville det bli snakk om hva området ellers er egnet til og kan benyttes til i fremtiden. To av bygdas innbyggere har startet opp som sjarkfiskere og vil ha disse områdene som sine viktigste fiskefelt. Flere vil sikkert komme da ungdommen i dag viser stadig større interesse for fiskeriene nå i motsetning til for bare få år siden.

Vågsfjorden er en av de viktigste sei fjordene i Nord Norge. De siste somrene har det vært minst 4-5 seisnurpere fra Helgeland i sør til Hammerfest i nord, som har vært i området flere uker i strekk. Faksgrunnen som grenser inn til ene lokaliteten må sies å være den viktigste i hele fjorden.
Det er ganske frustrerende at nå som oppdrettsindustrien begynner å søke ut på det åpne storhavet med dertil egnet utstyr, skal en altså her gå motsatt vei å legge anleggene helt opp i fjæra og ved naustdørene til folk.

For et år siden fikk min gode nabo avslag på søknad om å sette opp en badestamp ved naustet sitt, av hensyn til fri ferdsel og miljø i strandlinjen. Nå vil de samme kommunale myndigheter ha et helt oppdrettsområde like utenfor det samme naustet. Hvis ikke dette kan kalles molbopolitikk vet ikke jeg.

Det mest skremmende som nå skjer i Nord Norge og som vi bare har sett starten på er at oppdrettskapital sørfra og fra utlandet og som har bygd opp enorme økonomiske ressurser på å forpeste og ødelegge mange av fjordene våre, nå benytter denne kapitalen til å kjøpe opp fiskeindustri og fiskerettigheter l landsdelen vår. Vi kan allerede begynne å se konturene av at vi er på vei tilbake til tiden da våre vårfedre ble utpint av Hanseatene i Bergen, og fra nessekonger rundt om. Dette har da fått skje med stor drahjelp av forskjellige kommunestyrer rundt i landsdelen, dessverre.

Til slutt vil jeg si at jeg ikke er imot av vi skal oppdrett i landet vårt, men den må bli bærekraftig før den kan utvides. Rundt Stonglandet har vi avgitt nok områder som det er.

Med hilsen
Oddgeir Solbø
Nettopp heimkommet fra sjarkfiske i Finnmark
Ved hnn, kl 10:46